Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda vo Vrbovom | czusvrbove.sk
CZUŠ sv. Gorazda Vrbové
Odbory Zobraziť viac Skryť

Tanečný odbor

Tanečný odbor je organizovaný vo Vrbovom, Chtelnici, Veselom, Veľkých Kostoľanoch. Cieľom tanečného odboru je získať skúsenosti z tanečného umenia a nadobudnúť zmysel pre zodpovednosť, ktorá je pri tejto činnosti nevyhnutná. Vychováva u žiakov schopnosť esteticky vnímať a prežívať tanečné umenie, formovať svoj tanečný a hudobný vkus. Podľa učebných osnov tanečného odboru základnej umeleckej školy schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky je cieľ tanečného odboru „dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia buď na záujmovú umeleckú tvorivosť v súboroch moderného scénického alebo ľudového scénického tanca, alebo na pokračovanie v štúdiu na II. stupni ZUŠ.“ Žiak tanečného odboru cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom získava poznatky a skúsenosti z oblasti klasického, historického, ľudového, moderného tanca, tancov iných národov, či dejín tanca. Nakoľko je tanec výrazne špecifickým druhom umenia, ktoré rozvíja najmä telesné predispozície žiaka, v jednotlivých kompetenciách je náročnejšie pripraviť program pre jeho vzdelávanie a výchovu v kresťanskom smere, avšak vhodnou voľbou hudobných korepetícií, hudby k tancom a prístupom k vyučovaniu je snahou našich pedagógov dosiahnuť:

Cirkevná základná umelecká škola je miestom, ktoré poskytuje žiakovi tanečného odboru možnosť rozvíjať svoje pohybové schopnosti, zdokonaľovať chrám Ducha svätého – telesnej schránky duše. Vyučovanie je realizované skupinovou formou. Je to výborným stretom záujmov žiakov i pedagóga. Učiteľ má rovnaký vplyv na všetky deti, požaduje od žiakov spoločné aktivity, kreatívnosť a sebarealizáciu, pričom žiaci okrem podnetov pedagóga prijímajú aj podnety z prostredia, v ktorom sa nachádzajú, vzájomne sa ovplyvňujú, vymieňajú názory, skúsenosti, stávajú sa spoločensky kompetentnými, komunikatívnymi, vytvárajúcimi jeden celok, spoločenstvo. Pre učiteľa je to možnosť duchovne rozvíjať všetky osobnosti v triede, utužovať kolektív žiakov na základe kresťanského puta. Keďže každý národ vychádza v základe zo svojej minulosti, snaží sa uchovať svoje poklady vo forme tradícií a folklóru, je veľkým prínosom vytvorenie folklórnej skupiny, ktorá prezentuje ľudové tance z oblasti miesta pôsobenia cirkevnej základnej umeleckej školy (Vrbové, Krakovany, Myjava). Súborová práca stmelí žiakov nielen jedného ročníka, ale viacerých skupín žiakov – od prípravky po absolventov, čo je dostatočne široká škála, aby s naučili vzájomne si pomáhať, podporovať sa, starší žiaci majú možnosť viesť svojich nasledovníkov, žiaci nie sú separovaní, ale vzájomne sa akceptujú, vytvárajú priateľské interakčné vzťahy, nesú zodpovednosť za svoje správanie vo veľkej skupine detí, komunikujú v spoločenstve na základe kresťanského myslenia, vnímania v závislosti od vyznávania základných hodnôt katolíckej osobnosti.

Detský ľudový súbor Zvonček z Vrbového

Detský ľudový súbor Zvonček vznikol v septembri v roku 2000 a pôsobí pri CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom. Navštevuje ho približne 40 detí vo veku 7 – 15 rokov. Súbor prezentuje hlavne tance a zvyky z vrbovského regiónu, ale v repertoári má zaradené aj tance z iných oblastí Slovenska. Vedúcou a choreografkou je Mgr. Zuzana Snohová, výber a hudobné úpravy piesní realizuje PaedDr. Petra Cmarková Breče. Súbor nemá vlastnú ľudovú hudbu, príležitostne ho sprevádza na akordeóne náš učiteľ Matej Slabý alebo na gajdách Andrej Budislav Jobus.

Súbor spracoval niekoľko piesní zo zbierky Štefana Antona Pyšného do pásiem: Jarné chorovody, Detské hry, Fašiangy, Vrbovské prekáračky, Priadky, Slovanská obeta. Každoročne sa prezentuje na folklórnych slávnostiach v Krakovanoch, verejných vystúpeniach. Za krátke obdobie pôsobenia si získal istú úroveň, ktorá bola ocenená tretím a prvým miestom na Detskom tanečnom festivale v Bratislave a druhým a tretím miestom na Detskom tanečnom festivale v Gbeloch.