Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda vo Vrbovom | czusvrbove.sk
CZUŠ sv. Gorazda Vrbové
Odbory Zobraziť viac Skryť

Dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor je zriadený v Chtelnici a v Krakovanoch. Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, k ktoré prináša hra, škola, život a práca. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti.

Literárno-dramatický odbor v Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Gorazda je obdobou literárno-dramatického odboru v štátnej škole, avšak okrem rozvíjania umeleckých schopností, činností a rozvoja kultivovaného prejavu žiaka rozvíja aj jeho spoločenskú kompetenciu v oblasti náboženského vnímania, cítenia, myslenia a konania. Nakoľko je to umenie, ktoré spája v sebe všetky druhy umenia, žiak získava základné predpoklady z nástrojovej hry, vokálneho prejavu, výtvarných manuálnych zručností, tanečného prejavu a v neposlednom rade sa naučí správne artikulovať, frázovať, literárne tvoriť a vyjadrovať svoje myšlienky kreatívnym prístupom k dramatizácii deja rôznych literárnych diel, či vlastným literárnym prejavom – písaním slovesných kompozícií. Cirkevná základná umelecká škola v tomto smere ponúka žiakovi kompetencie, v ktorých sa môže rozvíjať:

Literárno-dramatický odbor je pre cirkevnú základnú umeleckú školu vďačným odborom pre sebarealizáciu jednak pedagógov a na základe ich pokynov a pomoci aj samostatného rozvoja žiakov. Vyučovanie prebieha v malých i väčších skupinách a súborovej práci, učiteľ má možnosť pracovať s každým žiakom individuálne, ale aj rozvíjať jeho spoločenské a kresťanské kompetencie v kolektíve. Žiaci nadobúdajú skúsenosti nielen z literárnej a slovesnej oblasti, spolupracujú s hudobným, výtvarným a tanečným odborom školy, stretávajú sa so žiakmi všetkých odborov, s ktorými si vymieňajú skúsenosti, pocity, rozvíjajú svoje komunikatívne zručnosti, na základe súborovej spolupráce strácajú ostýchavosť a trému, môžu sa denne realizovať ako lektori, či speváci a hudobníci. Literárno-dramatický odbor je pre cirkevnú základnú umeleckú školu dôležitým medzníkom pre výchovu lektorov v kostoloch a textárov náboženských kompozícií liter&2225;rneho a hudobného umenia, prebieha výchova rečníkov, hercov a režisérov na kvalitatívne rozdielnych úrovniach vzhľadom k individuálnemu nadaniu, talentu a schopnosti žiakov.